امروز: سه شنبه, ۵ تیر ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | برابر با: الثلاثاء 19 ذو الحجة 1445 | 2024-06-25

عشق شما در ده سال آینده

عشق شما در ده سال آینده   دوران اوایل ازدواج برای بعضی ها که شاید دقت لازم برای انتخاب شریک زندگی خویش را ننموده اند، دوران سخت و سردی باشد، دورانی که گاهی ناامید از ادامه راه با همسرشان می شوند و گاه نیاز یک فرد سومی به نام مشاور را لازم می دانند. اگر […]

19 فروردین 1394 - 12:12
ارسال توسط :

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش19

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش19 عنوان کتاب : کلیله و دمنه نویسنده : ابوالمعالی نصرالله منشی تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی و غلامی اين باب می شنود.چادر بساخت ، و يگچندی بگذشت . روزی نقاش بکاری رفته بود و تا بيگاهی مانده.آن غلام آن چادر را از دختر او عاريت خواست […]

13 آبان 1391 - 23:57
ارسال توسط :

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش18

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش18 عنوان کتاب : کلیله و دمنه نویسنده : ابوالمعالی نصرالله منشی تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی چون شير سخن دمنه بشنود گفت: او را بقضات بايد سپرد تا از کار او تفحص کنند ، چه در احکام سياست و شرايط انصاف و معدلت .بی ايضاح بينت […]

13 آبان 1391 - 23:55
ارسال توسط :

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش17

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش17 عنوان کتاب : کلیله و دمنه نویسنده : ابوالمعالی نصرالله منشی تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی گفت:در کار گاو بسيار فکرت کردم و حرص نمود بدانچه بدو خيانتی منسوب گردانم تا در کشتن می شود و حسرت و ندامت بر هلاک وی بيشتر . و نيز […]

13 آبان 1391 - 23:52
ارسال توسط :

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش16

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش16 عنوان کتاب : کلیله و دمنه نویسنده : ابوالمعالی نصرالله منشی تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی باب الفحص عن امر دمنة رای گفت برهمن را :معلوم گشت داستان ساعی نمام که چگونه جمال يقين را بخيال شبهت بپوشانيد تا مروت شير مجروح شد و سمت نقض […]

13 آبان 1391 - 23:51
ارسال توسط :

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش15

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش15 عنوان کتاب : کلیله و دمنه نویسنده : ابوالمعالی نصرالله منشی تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی و مرا چون افتاب روشن است که از ظلمت بدکرداری و غدر تو پرهيز می بايد کرد . که صحبت اشرار مايه شقاوت است و مخالطت اخيار کيميای سعادت . […]

13 آبان 1391 - 23:42
ارسال توسط :

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش14

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش14 عنوان کتاب : کلیله و دمنه نویسنده : ابوالمعالی نصرالله منشی تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی پنج پايک گفت :با دشمن غالب توانا جزبمکر دست نتوان يافت ، و فلان جای يکی راسوست ؛ يکی ماهی چند بگير و بکش و پيش سوراخ راسو تا جايگاه […]

13 آبان 1391 - 23:37
ارسال توسط :

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش13

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش13 عنوان کتاب : کلیله و دمنه نویسنده : ابوالمعالی نصرالله منشی تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی و زينت و زيب ملوک خدمتگاران مهذب و چراکران کافی کاردانند.و تو می خواهی که کسی ديگر را در خدمت شير مجال نيفتد ، و قربت و اعتماد او بر […]

13 آبان 1391 - 23:35
ارسال توسط :

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش12

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش12 عنوان کتاب : کلیله و دمنه نویسنده : ابوالمعالی نصرالله منشی تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی بطان چوبی بياوردند و باخه ميان آن بدندان بگرفت محکم ، و بطان هر دو جانب چوب را بدهان برداشتند و او را می بردند . چون باوج هوا رسيدند […]

13 آبان 1391 - 23:34
ارسال توسط :

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش11

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش11 عنوان کتاب : کلیله و دمنه نویسنده : ابوالمعالی نصرالله منشی تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی پيش شير رفت و بيستاد.شير پرسيد که :هيچ بدست شد؟ زاغ گفت:کس را چشم از گرسنگی کار نمی کند ، لکن وجه ديگر هست ، اگر امضای ملک بدان پيوندد […]

13 آبان 1391 - 23:32
ارسال توسط :

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش10

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش10 عنوان کتاب : کلیله و دمنه نویسنده : ابوالمعالی نصرالله منشی تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی و اگر اين هم نيست ممکن است که سکرات سلطنت و ملال ملوک او را برين باعث می باشد . و يکی از سکرات ملک آنست که هميشه خائنان را […]

13 آبان 1391 - 23:27
ارسال توسط :

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش9

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش9 عنوان کتاب : کلیله و دمنه نویسنده : ابوالمعالی نصرالله منشی تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی چون دمنه از اغرای شير بپرداخت و دانست که بدم او آتش فتنه از آن جانب بالا گرفت خواست که گاو را ببيند و او را هم بر باد نشاند […]

13 آبان 1391 - 23:25
ارسال توسط :

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش8

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش8 عنوان کتاب : کلیله و دمنه نویسنده : ابوالمعالی نصرالله منشی تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی و از حقوق پادشاهان بر خدمتگزاران گزارد حق نعمت و تقرير ابواب مناصحت است ، و مشفق تر زيردستان اوست که در رسانيدن نصيحت مبالغت واجب بيند و بمراقبت جوانب […]

13 آبان 1391 - 23:18
ارسال توسط :

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش7

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش7 عنوان کتاب : کلیله و دمنه نویسنده : ابوالمعالی نصرالله منشی تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی شير گفت :وفور امانت تو مقرر است و آثار آن برحال تو ظاهر . آنچه تازه شده است بازنمای ، که برشفقت و نصيحت حمل افتد ، و بدگمانی و […]

13 آبان 1391 - 23:16
ارسال توسط :

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش6

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش6 عنوان کتاب : کلیله و دمنه نویسنده : ابوالمعالی نصرالله منشی تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی پنج پايک سرخويش گرفت و پای در راه نهاد تا بنزديک بقيت ماهيان آمد ، و تعزيت ياران گذشته و تهنيت حيات ايشان بگفت و از صورت حال اعلام داد.همگنان […]

13 آبان 1391 - 23:14
ارسال توسط :

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش5

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش5 عنوان کتاب : کلیله و دمنه نویسنده : ابوالمعالی نصرالله منشی تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی چون صبح جهان افروز مشاطه وار کله ظلمانی را از پيش برداشت و جمال روز روشن را بر اهل عالم جلوه رد اقربای زن جمله شدند و حجام را پيش […]

13 آبان 1391 - 23:12
ارسال توسط :

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش4

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش4 عنوان کتاب : کلیله و دمنه نویسنده : ابوالمعالی نصرالله منشی تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی چون بنزديک او رسيدند گاو را گرم بپرسيد و گفت : بدين نواحی کی آمده ای و موجب آمدن چه بوده است ؟ گاو قصه خود را باز گفت . […]

13 آبان 1391 - 23:11
ارسال توسط :

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش3

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش3 عنوان کتاب : کليله و دمنه نويسنده : ابوالمعالی نصرالله منشی تصحيح و توضيح مجتبی مينوی طهرانی و پس از بلوغ غم مال و فرزند و ، اندوه آزو شره و ، خطر کسب و طلب در ميان آيد . و با اين همه چهار دشمن متضاد […]

13 آبان 1391 - 22:00
ارسال توسط :

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش2

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش2 عنوان کتاب : کليله و دمنه نويسنده : ابوالمعالی نصرالله منشی تصحيح و توضيح مجتبی مينوی طهرانی تحفه چگونه آرم نزديک تو سخن؟! آب حيات تحفه کی آرد بسوی جان؟! گل را چه گرد خيزد از ده گلاب زن ؟! مه را چه ورغ بندد از صد […]

13 آبان 1391 - 21:51
ارسال توسط :

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش1

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش1 عنوان کتاب : کليله و دمنه نويسنده : ابوالمعالی نصرالله منشی تا جهان بود ، از سر آدم فراز کس نبود از راه دانش بی نياز مردمان بخرد اندر هر زمان راه دانش را بهر گونه زبان گرد کردند و وگرامی داشتند تا بسنگ اندر همی بنگاشتند […]

13 آبان 1391 - 21:47
ارسال توسط :

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش25

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش25 عنوان کتاب : کلیله و دمنه نویسنده : ابوالمعالی نصرالله منشی تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی و ميان من و تو راه محبت بچه تاويل گشاده تواند بود ؟ که من طعمه تام و اهرکگز از طمع تو ايمن نتوانم زيست . زاغ گفت :بعقل خود […]

13 آبان 1391 - 0:23
ارسال توسط :

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش24

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش24 عنوان کتاب : کلیله و دمنه نویسنده : ابوالمعالی نصرالله منشی تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی صياد پيش آمد و ، جال بازکشيد و ، حبه بينداخت و، د رکمين نشست.ساعتی بود ، قومی کبوتران برسيدند ، و سر ايشان کبوتری بود که او را مطوقه […]

13 آبان 1391 - 0:18
ارسال توسط :

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش23

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش23 عنوان کتاب : کلیله و دمنه نویسنده : ابوالمعالی نصرالله منشی تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی تمامی اين فصول برجای نبشتند و بنزديک شير فرستاد. مادر را بنمود . چون بران واقف گشت گفت :بقا باد ملک را .اهتمام من در اين کار بيشازين فايأه نداشتکه […]

13 آبان 1391 - 0:18
ارسال توسط :

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش22

کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی بخش22 عنوان کتاب : کلیله و دمنه نویسنده : ابوالمعالی نصرالله منشی تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی و بصلاح حال و مآل تو آن لايق تر که بگناه اقرار کنی ، و بتوبت و انابت خود را از تبعت آخرت مسلم گردانی ، و باز رهی اگر […]

13 آبان 1391 - 0:14
ارسال توسط :