امروز: چهارشنبه, ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | برابر با: الأربعاء 16 شوال 1445 | 2024-04-24

کتاب سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی بخش11

عنوان کتاب : سفرنامه ناصر خسرو بخش11 نويسنده :  ناصرخسرو قباديانی سفرنامه ناصرخسرو قباديانی از آن جا برفتيم هشتم صفر سنه اربع و اربعين و اربعمايه بود که به شهر اصفهان رسيديم . از بصره تا اصفهان صد و هشتاد فرسنگ باشد . شهری است بر هامون نهاده ، آب و هوايی خوش دارد و […]

14 آبان 1391 - 0:05
ارسال توسط :

کتاب سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی بخش10

عنوان کتاب : سفرنامه ناصر خسرو بخش10 نويسنده :  ناصرخسرو قباديانی سفرنامه ناصرخسرو قباديانی صفت مد و جزر بصره و جوی های آن : دريای عمان را عادت است که در شبان روزی دو باره مد برآورد چنان که مقدار ده گز آب ارتفاع گيرد و چون تمام ارتفاع گيرد به تدريج جزر کند و […]

14 آبان 1391 - 0:00
ارسال توسط :

کتاب سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی بخش9

عنوان کتاب : سفرنامه ناصر خسرو بخش9 نويسنده :  ناصرخسرو قباديانی سفرنامه ناصرخسرو قباديانی صفت لحسا . شهری است که همه سواد و روستای او حصاری است و چهارباروی قوی از پس يکديگر در گرد او کشيده است از گل محکم هر دو ديوار قرب يک فرسنگ باشد و چشمه های آب عظيم است در […]

13 آبان 1391 - 23:57
ارسال توسط :

کتاب سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی بخش8

عنوان کتاب : سفرنامه ناصر خسرو بخش8 نويسنده :  ناصرخسرو قباديانی سفرنامه ناصرخسرو قباديانی صفت گشودن در کعبه شرفهاالله تعالی.کليد خانه کعبه گروهی از عرب دارند که ايشان را بنی شيبه گويند و خدمت خانه را ايشان کنند و از سلطان مصر ايشان را مشاهره و خلعت بودی . و ايشان را رئيسی است که […]

13 آبان 1391 - 23:55
ارسال توسط :

کتاب سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی بخش7

عنوان کتاب : سفرنامه ناصر خسرو بخش7 نويسنده :  ناصرخسرو قباديانی سفرنامه ناصرخسرو قباديانی صفت شهر مکه شرفها الله تعالی : شهر مکه اندر ميان کوه ها نهاده است بلند و هر جانب که به شهر روند تا به مکه برسند نتوان ديد و بلندترين کوهی که به مکه نزديک است کوه ابوقيس است و […]

13 آبان 1391 - 23:52
ارسال توسط :

کتاب سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی بخش6

عنوان کتاب : سفرنامه ناصر خسرو بخش6 نويسنده :  ناصرخسرو قباديانی سفرنامه ناصرخسرو قباديانی اکنون شرح بازگشتن خويش به جانب خانه به راه مکه حرسها الله تعالی من الافات از مصر بازگويم : در قاهره نماز عيد بکردم و سه شنبه چهاردهم ذی الحجه سنه احدی و اربعين و اربعمايه از مصر در کشتی نشستم […]

13 آبان 1391 - 23:50
ارسال توسط :

کتاب سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی بخش5

عنوان کتاب : سفرنامه ناصر خسرو بخش5 نويسنده :  ناصرخسرو قباديانی سفرنامه ناصرخسرو قباديانی صفت خوان سلطان . عادت ايشان چنين بود که سلطان در سالی به دو عيد خوان نهد و بار دهد . خواص و عوام را آن خواص باشند در حضرت او باشند و آنچه عوام باشند درديگر سراها و مواضع .و […]

13 آبان 1391 - 23:47
ارسال توسط :

کتاب سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی بخش4

عنوان کتاب : سفرنامه ناصر خسرو بخش4 نويسنده :  ناصرخسرو قباديانی سفرنامه ناصرخسرو قباديانی صفت شهر قاهره . چون از جانب شام به مصر روند اول به شهر قاهره رسند چه مصر جنوبی است و اين قاهره معزيه گويند . و فسطاط لشکرگاه را گويند و اين چنان بوده است کهيکی از از فرزندان اميرالمومنين […]

13 آبان 1391 - 23:43
ارسال توسط :

کتاب سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی بخش3

عنوان کتاب : سفرنامه ناصر خسرو بخش3 نويسنده :  ناصرخسرو قباديانی سفرنامه ناصرخسرو قباديانی صفت دکان که ميان ساحت جامع است و سنگ صخره که پيش از ظهور اسلام آن قبله بوده است . بر ميان آن دکانی نهاده است و آن دکان از بهر آن کرده اند که صخره بلند بوده است و نتوانسته […]

13 آبان 1391 - 23:40
ارسال توسط :

کتاب سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی بخش2

عنوان کتاب : سفرنامه ناصر خسرو بخش2 نويسنده :  ناصرخسرو قباديانی سفرنامه ناصرخسرو قباديانی و چون ما از آن جا هفت فرسنگ برفتيم به شهرستان عکه رسيديم و آن جا مدينه عکا نويسند .شهر بر بلندی نهاده زمينی کج و باقی هموار و در همه ساحل که بلندی نباشد شهر نسازند از بيم غلبه آب […]

13 آبان 1391 - 23:35
ارسال توسط :

کتاب سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی بخش1

عنوان کتاب : سفرنامه ناصر خسرو بخش1 نويسنده :  ناصرخسرو قباديانی سفرنامه ناصرخسرو قباديانی  چنين گويد ابومعين الدين ناصر خسرو القبادينی المروزی تاب الله عنه که من مردی دبيرپيشه بودم و از جمله متصرفان در اموال و اعمال سلطانی ، و به کارهای ديوانی مشغول بودم و مدتی در آن شغل مباشرت نموده در ميان […]

13 آبان 1391 - 23:33
ارسال توسط :